WWW.SUNNYCAMP.COM.PL Nature Around You | Natura Wokół Ciebie | Pieczarki | Poland
 
     
 

WWW.SUNNYCAMP.COM.PL Nature Around You | Natura Wokół Ciebie | Pieczarki | Poland

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO

Pole biwakowe
SUNNY CAMP

Postanowienia ogólne
§1
Osoby przebywające na terenie Pola Biwakowego „SUNNY CAMP” zobowiązani są
dokonać formalności meldunkowych, zapoznać się z regulaminem Pola
Biwakowego oraz uregulować należności za cały okres pobytu u Administratora
Pola Biwakowego. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje pracownik
biwaku.

Zasady pobytu
§ 2
Pole Biwakowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny
i innych wczasowiczów.
§ 3
Doba pobytowa na terenie Pola Biwakowego trwa do godziny 12:00 w dniu
wyjazdu.
§ 4
Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
§ 5
Każdy przebywający na terenie Pola Biwakowego winien dbać o porządek i ład
wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w
miejscu do tego przeznaczonym.
§ 6
Zakaz wyrzucania niedopałków na terenie Pola Biwakowego i lasu.
§7
Przebywający na terenie Pola Biwakowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ,
a w szczególności zabrania się:
- rozpalania ogniska na terenie Pola Biwakowego poza miejscem do tego
przeznaczonym
- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną – wiatrówką.
§8
Na terenie Pola Biwakowego znajduje się plaża oraz kąpielisko niestrzeżone bez
nadzoru ratownika. Kąpiel w jeziorze tylko na własną odpowiedzialność.
§9
Dzieci powinny bawić się pod opieką rodziców, szczególnie nad wodą, placu
zabaw i w okolicach drogi.
§10
Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkówkę czy
badmintona może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Na
terenie Pola Biwakowego znajduje się boisko do wyżej wymienionych gier.
§11
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie Pola
Biwakowego, biwakowiczu dbaj o swoje zdrowie.
§12
Za rzeczy zgubione lub skradzione wczasowiczom i innym osobom nie odpowiada
administrator Pola Biwakowego.
§13
Administrator Pola Biwakowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powodowane na terenie pola biwakowego Sunny Camp przez drzewostan oraz
szkody powstałe w wyniku wiatrołomów, wywrotów, pożarów leśnych.

§14
Mienie biwakowiczów na Polu Biwakowym SUNNY CAMP jest niestrzeżone.
§15
Parkowanie pojazdów i przyczep może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych. Zabrania się mycia pojazdów na terenie Pola Biwakowego.
§16
W przypadku pogorszenie się pogody Administrator Pola Biwakowego może
nakazać zmianę miejsca ustawienia namiotu, przyczep kempingowych, pojazdów
samochodowych.
§17
W przypadku niezastosowania się do zaleceń Administratora Pola Biwakowego, za
szkody spowodowane przebywaniem w miejscach niewłaściwych odpowiada
Biwakowicz.
§18
Za zwierzę przebywające na terenie Pola Biwakowego odpowiada jego właściciel.
Psy na terenie Pola Biwakowego mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i
na uwięzi. Właściciel zwierząt przebywających na terenie Pola Biwakowego jest
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania
aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
§19
W przypadku skrócenia pobytu Administrator Pola Biwakowego nie zwraca opłaty
za niewykorzystane dni wypoczynku.
§20
Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów kołowych określa odrębny
regulamin znajdujący się w recepcji.
§21
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo
uzgadniać z Administratorem Pola Biwakowego.
§22
Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać do Administratora Pola Biwakowego.
§23
Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu oraz osoby
nietrzeźwe Administrator ma prawo usunąć z terenu Pola Biwakowego bez zwrotu
opłaty za niewykorzystany pobyt.
§24
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego oraz osób mi towarzyszących wizerunku
przez Administratora Pola Biwakowego Sunny Camp w działaniach medialnych
prowadzonych przez Administratora. Pisemne potwierdzenie obejmuje:
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę wykonanych zdjęć za pośrednictwem mediów
elektronicznych i drukowanych.
§25
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma JUTOM – 26-600 Radom, ul. Wieniawskiego 16a 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Pola Biwakowego SUNNY CAMP- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zakwaterowania na Polu Biwakowym SUNNY CAMP
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowyŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU
ADMININISTRATOR POLA BIWAKOWEGO


 

 
 


                           

   

 COPYRIGHT (C) 2013 SUNNYCAMP.COM.PL
PROJEKT I WYKONANIE (C) WASIK.NET.PL
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE